برداشت کدو سبز از مزارع کشاورزی هشت بندی‎/ تصاویر

تصاویر برداشت محصول کد سبز درهشتبندی هشت بندی هرمزگان

با به بار نشستن مزارع کدو سبز در هشت بندی، کشاورزان برداشت این محصول را از مزارع خود جهت عرضه به بازار مصرف کشور آغار کرده اند.

کد خبر : 96        تاریخ انتشار :  سه شنبه, 13 آذر 1397

 

 تصاویر برداشت محصول کد سبز درهشتبندی هشت بندی هرمزگان

تصاویر برداشت محصول کد سبز درهشتبندی هشت بندی هرمزگان

تصاویر برداشت محصول کد سبز درهشتبندی هشت بندی هرمزگان

تصاویر برداشت محصول کد سبز درهشتبندی هشت بندی هرمزگان

تصاویر برداشت محصول کد سبز درهشتبندی هشت بندی هرمزگان

تصاویر برداشت محصول کد سبز درهشتبندی هشت بندی هرمزگان

تصاویر برداشت محصول کد سبز درهشتبندی هشت بندی هرمزگان

تصاویر برداشت محصول کد سبز درهشتبندی هشت بندی هرمزگان

تصاویر برداشت محصول کد سبز درهشتبندی هشت بندی هرمزگان

تصاویر برداشت محصول کد سبز درهشتبندی هشت بندی هرمزگان

تصاویر برداشت محصول کد سبز درهشتبندی هشت بندی هرمزگان

تصاویر برداشت محصول کد سبز درهشتبندی هشت بندی هرمزگان

تصاویر برداشت محصول کد سبز درهشتبندی هشت بندی هرمزگان

تصاویر برداشت محصول کد سبز درهشتبندی هشت بندی هرمزگان

تصاویر برداشت محصول کد سبز درهشتبندی هشت بندی هرمزگان

تصاویر برداشت محصول کد سبز درهشتبندی هشت بندی هرمزگان

تصاویر برداشت محصول کد سبز درهشتبندی هشت بندی هرمزگان

تصاویر برداشت محصول کد سبز درهشتبندی هشت بندی هرمزگان

تصاویر برداشت محصول کد سبز درهشتبندی هشت بندی هرمزگان

تصاویر برداشت محصول کد سبز درهشتبندی هشت بندی هرمزگان

تصاویر برداشت محصول کد سبز درهشتبندی هشت بندی هرمزگان

تصاویر برداشت محصول کد سبز درهشتبندی هشت بندی هرمزگان

تصاویر برداشت محصول کد سبز درهشتبندی هشت بندی هرمزگان

تصاویر برداشت محصول کد سبز درهشتبندی هشت بندی هرمزگان

تصاویر برداشت محصول کد سبز درهشتبندی هشت بندی هرمزگان

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

اخبار هرمزگان