خسارت تند باد شدید به مزارع کشاورزی در هشت بندی / تصاویر

تصاویر خسارت شدید تند با د به مزارع کشورزی در هشتبندی هشت بندی هرمزگا

وزش تند باد شدید چند روزه در هشت بندی باعث وقوع خسارت شدید به مزارع کشاورزان این منطقه به ویژه محصول تازه به بار نشسته خیار سبز کشاورزان شد./عکاس/حمید حیدری

کد خبر : 97081777        تاریخ انتشار :  یک شنبه, 20 آبان 1397

 

 تصاویر خسارت شدید تند با د به مزارع کشورزی در هشتبندی هشت بندی هرمزگا

تصاویر خسارت شدید تند با د به مزارع کشورزی در هشتبندی هشت بندی هرمزگا

تصاویر خسارت شدید تند با د به مزارع کشورزی در هشتبندی هشت بندی هرمزگا

تصاویر خسارت شدید تند با د به مزارع کشورزی در هشتبندی هشت بندی هرمزگا

تصاویر خسارت شدید تند با د به مزارع کشورزی در هشتبندی هشت بندی هرمزگا

تصاویر خسارت شدید تند با د به مزارع کشورزی در هشتبندی هشت بندی هرمزگا

تصاویر خسارت شدید تند با د به مزارع کشورزی در هشتبندی هشت بندی هرمزگا

تصاویر خسارت شدید تند با د به مزارع کشورزی در هشتبندی هشت بندی هرمزگا

تصاویر خسارت شدید تند با د به مزارع کشارزی به ویز مزارع خیار سبز در هشتبندی هشت بندی هرمزگا

تصاویر خسارت شدید تند با د به مزارع کشارزی به ویز مزارع خیار سبز در هشتبندی هشت بندی هرمزگا

تصاویر خسارت شدید تند با د به مزارع کشارزی به ویز مزارع خیار سبز در هشتبندی هشت بندی هرمزگا

تصاویر خسارت شدید تند با د به مزارع کشارزی به ویز مزارع خیار سبز در هشتبندی هشت بندی هرمزگا

تصاویر خسارت شدید تند با د به مزارع کشارزی به ویز مزارع خیار سبز در هشتبندی هشت بندی هرمزگا

تصاویر خسارت شدید تند با د به مزارع کشارزی به ویز مزارع خیار سبز در هشتبندی هشت بندی هرمزگا

تصاویر خسارت شدید تند با د به مزارع کشارزی به ویز مزارع خیار سبز در هشتبندی هشت بندی هرمزگا

تصاویر خسارت شدید تند با د به مزارع کشارزی به ویز مزارع خیار سبز در هشتبندی هشت بندی هرمزگا

تصاویر خسارت شدید تند با د به مزارع کشارزی به ویز مزارع خیار سبز در هشتبندی هشت بندی هرمزگا

تصاویر خسارت شدید تند با د به مزارع کشارزی به ویز مزارع خیار سبز در هشتبندی هشت بندی هرمزگا

تصاویر خسارت شدید تند با د به مزارع کشارزی به ویز مزارع خیار سبز در هشتبندی هشت بندی هرمزگا

تصاویر خسارت شدید تند با د به مزارع کشارزی به ویز مزارع خیار سبز در هشتبندی هشت بندی هرمزگا

تصاویر خسارت شدید تند با د به مزارع کشارزی به ویز مزارع خیار سبز در هشتبندی هشت بندی هرمزگا

تصاویر خسارت شدید تند با د به مزارع کشارزی به ویز مزارع خیار سبز در هشتبندی هشت بندی هرمزگا

تصاویر خسارت شدید تند با د به مزارع کشارزی به ویز مزارع خیار سبز در هشتبندی هشت بندی هرمزگا

تصاویر خسارت شدید تند با د به مزارع کشارزی به ویز مزارع خیار سبز در هشتبندی هشت بندی هرمزگا

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

اخبار هرمزگان