مسابقات قهرمانی کیوکوشین کاراته جنوب کشور در شیراز با حضور كاراته كاران هرمزگاني / تصاوير

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image http://www.hoshdarnews.ir/images/newsread/1395/12/06/aH1487961723.jpg
There was a problem loading image http://media.mehrnews.com/d/2017/02/24/4/2388582.jpg
There was a problem loading image http://media.mehrnews.com/d/2017/02/24/4/2388583.jpg
There was a problem loading image http://media.mehrnews.com/d/2017/02/24/4/2388585.jpg
There was a problem loading image http://media.mehrnews.com/d/2017/02/24/4/2388586.jpg
There was a problem loading image http://media.mehrnews.com/d/2017/02/24/4/2388587.jpg
There was a problem loading image http://media.mehrnews.com/d/2017/02/24/4/2388588.jpg
There was a problem loading image http://media.mehrnews.com/d/2017/02/24/4/2388589.jpg
There was a problem loading image http://media.mehrnews.com/d/2017/02/24/4/2388590.jpg
There was a problem loading image http://media.mehrnews.com/d/2017/02/24/4/2388591.jpg
There was a problem loading image http://media.mehrnews.com/d/2017/02/24/4/2388592.jpg
There was a problem loading image http://media.mehrnews.com/d/2017/02/24/4/2388594.jpg
There was a problem loading image http://media.mehrnews.com/d/2017/02/24/4/2388595.jpg
There was a problem loading image http://media.mehrnews.com/d/2017/02/24/4/2388596.jpg
There was a problem loading image http://media.mehrnews.com/d/2017/02/24/4/2388597.jpg
There was a problem loading image http://media.mehrnews.com/d/2017/02/24/4/2388598.jpg
There was a problem loading image http://media.mehrnews.com/d/2017/02/24/4/2388599.jpg
There was a problem loading image http://media.mehrnews.com/d/2017/02/24/4/2388600.jpg
There was a problem loading image http://media.mehrnews.com/d/2017/02/24/4/2388601.jpg
There was a problem loading image http://media.mehrnews.com/d/2017/02/24/4/2388602.jpg
There was a problem loading image http://media.mehrnews.com/d/2017/02/24/4/2388603.jpg
There was a problem loading image http://media.mehrnews.com/d/2017/02/24/4/2388604.jpg
There was a problem loading image http://media.mehrnews.com/d/2017/02/24/4/2388605.jpg
There was a problem loading image http://media.mehrnews.com/d/2017/02/24/4/2388606.jpg
There was a problem loading image http://media.mehrnews.com/d/2017/02/24/4/2388607.jpg
There was a problem loading image http://media.mehrnews.com/d/2017/02/24/4/2388608.jpg
There was a problem loading image http://media.mehrnews.com/d/2017/02/24/4/2388609.jpg
There was a problem loading image http://media.mehrnews.com/d/2017/02/24/4/2388610.jpg
There was a problem loading image http://media.mehrnews.com/d/2017/02/24/4/2388612.jpg
There was a problem loading image http://media.mehrnews.com/d/2017/02/24/4/2388613.jpg
There was a problem loading image http://media.mehrnews.com/d/2017/02/24/4/2388615.jpg
There was a problem loading image http://media.mehrnews.com/d/2017/02/24/4/2388616.jpg
There was a problem loading image http://media.mehrnews.com/d/2017/02/24/4/2388617.jpg

مسابقات قهرمانی کیوکوشین کاراته جنوب کشور در شیراز با حضور كاراته كاران هرمزگاني هشتبندي هشت بندي  / تصاوير

تیم منتخب کاراته کیوکوشین استان هرمزگان با متشكل از کاراته کاران هشت بندی و توکهور با شركت درهفتمین دوره مسابقات قهرمانی کیوکوشین کاراته قهرمانی جنوب کشور درسالن شهید دستغیب شیراز موفق به كسب عناوين مختلف شد.

کد خبر : 94131148        تاریخ انتشار :  شنبه, 07 اسفند 1395

 

مسابقات قهرمانی کیوکوشین کاراته جنوب کشور در شیراز
تصاویر مسابقات قهرمانی کیوکوشین کاراته جنوب کشور در شیراز
مسابقات قهرمانی کیوکوشین کاراته جنوب کشور در شیراز
تصاویر مسابقات قهرمانی کیوکوشین کاراته جنوب کشور در شیراز
مسابقات قهرمانی کیوکوشین کاراته جنوب کشور در شیراز
تصاویر مسابقات قهرمانی کیوکوشین کاراته جنوب کشور در شیراز
مسابقات قهرمانی کیوکوشین کاراته جنوب کشور در شیراز
تصاویر مسابقات قهرمانی کیوکوشین کاراته جنوب کشور در شیراز
مسابقات قهرمانی کیوکوشین کاراته جنوب کشور در شیراز
تصاویر مسابقات قهرمانی کیوکوشین کاراته جنوب کشور در شیراز
مسابقات قهرمانی کیوکوشین کاراته جنوب کشور در شیراز
تصاویر مسابقات قهرمانی کیوکوشین کاراته جنوب کشور در شیراز
مسابقات قهرمانی کیوکوشین کاراته جنوب کشور در شیراز
تصاویر مسابقات قهرمانی کیوکوشین کاراته جنوب کشور در شیراز
مسابقات قهرمانی کیوکوشین کاراته جنوب کشور در شیراز
تصاویر مسابقات قهرمانی کیوکوشین کاراته جنوب کشور در شیراز
مسابقات قهرمانی کیوکوشین کاراته جنوب کشور در شیراز
تصاویر مسابقات قهرمانی کیوکوشین کاراته جنوب کشور در شیراز
مسابقات قهرمانی کیوکوشین کاراته جنوب کشور در شیراز
تصاویر مسابقات قهرمانی کیوکوشین کاراته جنوب کشور در شیراز
مسابقات قهرمانی کیوکوشین کاراته جنوب کشور در شیراز
تصاویر مسابقات قهرمانی کیوکوشین کاراته جنوب کشور در شیراز
مسابقات قهرمانی کیوکوشین کاراته جنوب کشور در شیراز
تصاویر مسابقات قهرمانی کیوکوشین کاراته جنوب کشور در شیراز
مسابقات قهرمانی کیوکوشین کاراته جنوب کشور در شیراز
تصاویر مسابقات قهرمانی کیوکوشین کاراته جنوب کشور در شیراز
مسابقات قهرمانی کیوکوشین کاراته جنوب کشور در شیراز
تصاویر مسابقات قهرمانی کیوکوشین کاراته جنوب کشور در شیراز
مسابقات قهرمانی کیوکوشین کاراته جنوب کشور در شیراز
تصاویر مسابقات قهرمانی کیوکوشین کاراته جنوب کشور در شیراز
مسابقات قهرمانی کیوکوشین کاراته جنوب کشور در شیراز
تصاویر مسابقات قهرمانی کیوکوشین کاراته جنوب کشور در شیراز
مسابقات قهرمانی کیوکوشین کاراته جنوب کشور در شیراز
تصاویر مسابقات قهرمانی کیوکوشین کاراته جنوب کشور در شیراز
مسابقات قهرمانی کیوکوشین کاراته جنوب کشور در شیراز
تصاویر مسابقات قهرمانی کیوکوشین کاراته جنوب کشور در شیراز
مسابقات قهرمانی کیوکوشین کاراته جنوب کشور در شیراز
تصاویر مسابقات قهرمانی کیوکوشین کاراته جنوب کشور در شیراز
مسابقات قهرمانی کیوکوشین کاراته جنوب کشور در شیراز
تصاویر مسابقات قهرمانی کیوکوشین کاراته جنوب کشور در شیراز
مسابقات قهرمانی کیوکوشین کاراته جنوب کشور در شیراز
تصاویر مسابقات قهرمانی کیوکوشین کاراته جنوب کشور در شیراز
مسابقات قهرمانی کیوکوشین کاراته جنوب کشور در شیراز
تصاویر مسابقات قهرمانی کیوکوشین کاراته جنوب کشور در شیراز
مسابقات قهرمانی کیوکوشین کاراته جنوب کشور در شیراز
تصاویر مسابقات قهرمانی کیوکوشین کاراته جنوب کشور در شیراز
مسابقات قهرمانی کیوکوشین کاراته جنوب کشور در شیراز
تصاویر مسابقات قهرمانی کیوکوشین کاراته جنوب کشور در شیراز
مسابقات قهرمانی کیوکوشین کاراته جنوب کشور در شیراز
تصاویر مسابقات قهرمانی کیوکوشین کاراته جنوب کشور در شیراز
مسابقات قهرمانی کیوکوشین کاراته جنوب کشور در شیراز
تصاویر مسابقات قهرمانی کیوکوشین کاراته جنوب کشور در شیراز
مسابقات قهرمانی کیوکوشین کاراته جنوب کشور در شیراز
تصاویر مسابقات قهرمانی کیوکوشین کاراته جنوب کشور در شیراز
مسابقات قهرمانی کیوکوشین کاراته جنوب کشور در شیراز
تصاویر مسابقات قهرمانی کیوکوشین کاراته جنوب کشور در شیراز
مسابقات قهرمانی کیوکوشین کاراته جنوب کشور در شیراز
تصاویر مسابقات قهرمانی کیوکوشین کاراته جنوب کشور در شیراز
مسابقات قهرمانی کیوکوشین کاراته جنوب کشور در شیراز
تصاویر مسابقات قهرمانی کیوکوشین کاراته جنوب کشور در شیراز
مسابقات قهرمانی کیوکوشین کاراته جنوب کشور در شیراز
تصاویر مسابقات قهرمانی کیوکوشین کاراته جنوب کشور در شیراز
مسابقات قهرمانی کیوکوشین کاراته جنوب کشور در شیراز
تصاویر مسابقات قهرمانی کیوکوشین کاراته جنوب کشور در شیراز
مسابقات قهرمانی کیوکوشین کاراته جنوب کشور در شیراز
تصاویر مسابقات قهرمانی کیوکوشین کاراته جنوب کشور در شیراز

 

 

 تصاویر مسابقات قهرمانی کیوکوشین کاراته جنوب کشور در شیراز كاراته كاران هشت بندي هشتندي هرمزگان

 تصاویر مسابقات قهرمانی کیوکوشین کاراته جنوب کشور در شیراز كاراته كاران هشت بندي هشتندي هرمزگان

 تصاویر مسابقات قهرمانی کیوکوشین کاراته جنوب کشور در شیراز كاراته كاران هشت بندي هشتندي هرمزگان

 تصاویر مسابقات قهرمانی کیوکوشین کاراته جنوب کشور در شیراز كاراته كاران هشت بندي هشتندي هرمزگان

 تصاویر مسابقات قهرمانی کیوکوشین کاراته جنوب کشور در شیراز كاراته كاران هشت بندي هشتندي هرمزگان

 تصاویر مسابقات قهرمانی کیوکوشین کاراته جنوب کشور در شیراز كاراته كاران هشت بندي هشتندي هرمزگان

 تصاویر مسابقات قهرمانی کیوکوشین کاراته جنوب کشور در شیراز كاراته كاران هشت بندي هشتندي هرمزگان

 منبع:هشدار نيوز

 

*برای دريافت و آگاهي از آخرين اخبار ،به کانال ما  در تلگرام  بپیوندید:*

لینک عضویت