گردهمايي روساي مراكز آموزش علمي كاربردي منطقه پنج كشور با حضور استاندار هرمزگان و علي رئوفي / تصاوير

تصاوير نشست روساي مراكز اموزش علمي كاربردي منطقه پنج وزارت كشور با حضور استاندار هرمزگان و علي رئوفي

نشست روساي مراكز آموزش علمي كاربردي منطقه پنج وزارت كشور با حضور جاسم جادري استاندارهرمزگان ،علي رئوفي معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري و دكتر مرداني رئيس موسسه آموزش عالی علمی کاربردی مدیریت شهری و روستایی وزارت كشور در بندرعباس برگزار شد.

کد خبر : 95051386        تاریخ انتشار :  سه شنبه, 12 مرداد 1395

 

 

تصاوير نشست روساي مراكز اموزش علمي كاربردي منطقه پنج وزارت كشور با حضور استاندار هرمزگان و علي رئوفي

تصاوير نشست روساي مراكز اموزش علمي كاربردي منطقه پنج وزارت كشور با حضور استاندار هرمزگان و علي رئوفي

تصاوير نشست روساي مراكز اموزش علمي كاربردي منطقه پنج وزارت كشور با حضور استاندار هرمزگان و علي رئوفي

تصاوير نشست روساي مراكز اموزش علمي كاربردي منطقه پنج وزارت كشور با حضور استاندار هرمزگان و علي رئوفي

تصاوير نشست روساي مراكز اموزش علمي كاربردي منطقه پنج وزارت كشور با حضور استاندار هرمزگان و علي رئوفي

تصاوير نشست روساي مراكز اموزش علمي كاربردي منطقه پنج وزارت كشور با حضور استاندار هرمزگان و علي رئوفي

تصاوير نشست روساي مراكز اموزش علمي كاربردي منطقه پنج وزارت كشور با حضور استاندار هرمزگان و علي رئوفي

تصاوير نشست روساي مراكز اموزش علمي كاربردي منطقه پنج وزارت كشور با حضور استاندار هرمزگان و علي رئوفي

تصاوير نشست روساي مراكز اموزش علمي كاربردي منطقه پنج وزارت كشور با حضور استاندار هرمزگان و علي رئوفي

تصاوير نشست روساي مراكز اموزش علمي كاربردي منطقه پنج وزارت كشور با حضور استاندار هرمزگان و علي رئوفي

تصاوير نشست روساي مراكز اموزش علمي كاربردي منطقه پنج وزارت كشور با حضور استاندار هرمزگان و علي رئوفي

تصاوير نشست روساي مراكز اموزش علمي كاربردي منطقه پنج وزارت كشور با حضور استاندار هرمزگان و علي رئوفي

تصاوير نشست روساي مراكز اموزش علمي كاربردي منطقه پنج وزارت كشور با حضور استاندار هرمزگان و علي رئوفي

تصاوير نشست روساي مراكز اموزش علمي كاربردي منطقه پنج وزارت كشور با حضور استاندار هرمزگان و علي رئوفي

تصاوير نشست روساي مراكز اموزش علمي كاربردي منطقه پنج وزارت كشور با حضور استاندار هرمزگان و علي رئوفي

تصاوير نشست روساي مراكز اموزش علمي كاربردي منطقه پنج وزارت كشور با حضور استاندار هرمزگان و علي رئوفي